Vad är OHIS?

Föreningen för oral history i Sverige (OHIS) är en mötesplats där oral history kan utforskas och upptäckas. Föreningen ska skapa stöd för den som arbetar med oral history. Vi som är aktiva i föreningen har olika behov och intressen. OHIS verksamhet bestäms därför av de som är – och vill bli – aktiva i föreningen.
Oral History i Sverige (OHIS) är också ett nätverk för forskare som arbetar med oral history som metodologi och perspektiv. Nätverket initierades med stöd av medel från Riksbankens jubileumsfond och Genusvetenskap vid Stockholms universitet 2012–2015.
En viktig utgångspunkt för OHIS har varit att skapa en plattform för utbyte och samverkan som är flervetenskaplig, interdisciplinär men också bidrar till kunskapsutbyte mellan olika forskartraditioner och kunskapsöverföring mellan forskargenerationer. Genom att forskare från olika discipliner och universitet och institutioner möts, skapas förutsättningar för att skapa nya kreativa kontaktytor som kan leda till att nya flervetenskapliga forskningsprojekt/ansökningar initieras.
Genom att OHIS består av forskare från olika institutioner, lärosäten och andra organisationer får vi möjlighet till input och utbyte av erfarenheter och kunskap över dessa gränser. OHIS bidrar också till ökade och unika möjligheter att diskutera och sprida forskningsresultat, praktiker och perspektiv både nationellt och internationellt.
Forskarnätverket OHIS innefattar forskare från olika discipliner och generationer, verksamma vid olika institutioner och vid olika universitet runt om i landet. Formellt är nätverket knutet till Genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet, Historiska studier vid Malmö högskola, Enheten för historia vid Linköpings universitet samt Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.

 

Styrgrupp för forskarnätverket

Gunilla Bjerén, professor em. i genusvetenskap och docent i socialantropologi vid Stockholms universitet

Lars Hansson, utvecklingschef på Emigranternas hus, Göteborg

Robert Nilsson Mohammadi, doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms universitet

Annika Olsson, docent i litteraturvetenskap och lektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet, sammankallande

Malin Thor Tureby, bitr. professor i historia vid enheten för historia vid Linköpings universitet

Kjell Östberg, professor och forskningsledare vid Samtidshistoriska institutet Södertörns högskola

Interrimstyrelse för Föreningen för oral history i Sverige

Christer Ahlberger, Göteborgs universitet
Lars Hansson, Centrum för Arbetarhistoria, Landskrona
Ann-Kristin Högman, Svenska migrationscentret
Robert Nilsson Mohammadi, Stockholms universitet
Annika Olsson, Stockholms universitet
Ingrid Ramberg, Mångkulturellt centrum
Christian Richette, Nordiska museet
Nina Sjöberg, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Malin Thor Tureby, Linköpings universitet
Ylva Waldemarson, Södertörns högskola

ORAL HISTORY IN SWEDEN                                                                                                                                                                                                         www.oralhistory.se